Monthly Archives: January 2023

Đi qua vùng nhiễu động, vững bước tới tương lai

Đi qua vùng nhiễu động, vững bước tới tương lai! Happy New Year 2023! Nhìn lại 3 năm đã qua, với riêng NHTC, nếu giai đoạn COVID19 (2020-2021), chứng kiến hầu hết các dự án đang/sẽ triển khai ở tất … Continue reading

Posted in myself, Thời cuộc | Leave a comment