Softskills

Các bạn ít nhiều có thể đều đã nghe nói đến Soft-skills/Kỹ năng mềm/trí tuệ cảm xúc. Dưới đây là tổng hợp của KHVT về một số kỹ năng cần thiết theo quan điểm của của các nước tiên tiến và Việt Nam.

Một số kỹ năng trung tâm Proskills đang dạy (Nếu các bạn biết các trung tâm khác vui lòng cho tôi biết)

This entry was posted in MindMap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.