The final word on the 8051

Vài tóm tắt gợi ý cho bạn bắt đầu tìm hiểu về 8051:
  • Trong 21 trang đầu, tác giả đã giới thiệu sơ lược về cấu trúc của 8051 và một vài mở rộng đáng chú ý cho họ 8051. Đọc phần này, ta cũng dễ hình dung các khái niệm mà đa số các bạn khi bắt đầu tìm hiểu hay thắc mắc, về BDATA, PDATA, IDATA, XDATA, DATA, vùng các thanh ghi đặc biệt, vì sao sử dụng R0, DPTR,…
  • Phần tiếp theo, tác giả đã giải thích cách dùng biến trong các vùng nhớ, sử dụng con trỏ, biến toàn cục, biến local,…cách sử dụng struct, union, pointer… Trong phần bày, tác giả cũng nói những điểm khác biệt của ANSI C và C for Micro,một vài điều nên làm khi sử dụng C lập trình cho micro, cấp phát bộ nhớ động cho micro…
  • Từ trang 55, tác giả đưa ra cách sử dụng micro cho các giao tiếp ngoài, với LCD, RTC, cách dùng Timer/Counter, tick, tối ưu bộ nhớ RAM nội, sử dụng Watchdog Timer.
  • Phần tiếp sau, tác giả trình bày cách sử dụng khai báo biến, hằng số tại những địa chỉ cố định trên vùng RAM,…
  • Trong phần sau, tác giả giới thiệu các công cụ debug, sau đó trình bày về sử dụng giao tiếp nối tiếp UART,
  • Các bạn cũng thấy tác giả trình bày cách sử dụng TDMA(Time Division – Multiple Access), CSMA (Carrier Sense – Multiple Access)
  • Trang 197-203 tác giả trình bày cách sử dụng từ khóa using khi khai báo ngắt để đặt các mức độ ưu tiên.
  • Từ trang 206-221, tác giả trình bày cách kết nối với bộ nhớ dữ liệu/chương trình ngoài, các bạn có thể gặp phần này trong phần định địa chỉ trong giáo trình vi xử lý của thầy Hồ Trung Mĩ.
  • Phần còn lại của sách, tác giả trình bày về ứng dụng 8051 để tạo 1 bộ điều khiển mờ.

Nhìn chung, cuốn THE_FINAL_WORD_ON_THE_8051 là 1 cuốn sách nên đọc cho các bạn bắt đầu tìm hiểu hoặc nghiên cứu về lập trình vi điều khiển.

Các bạn có thể load sách này từ trang: http://www.8052.it/download/final_word.pdf hoặc liên hệ tôi qua email để nhận bản pdf.

Các bạn cũng có thể tham khảo giáo trình của thầy Hồ Trung Mỹ về vi điều khiển.

This entry was posted in Hệ thống nhúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.