Giáo trình môn xử lý số tín hiệu

Nội dung chính của chương trình học:

Chương 1: LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU (1.1MB)
Chương 2: LƯỢNG TỬ HÓA(651KB)
Chương 3: CÁC HỆ THỐNG THỜI GIAN RỜI RẠC(504KB)
Chương 4: BỘ LỌC ĐÁP ỨNG XUNG VÀ TÍCH CHẬP FIR (611KB)
Chương 5: BIẾN ĐỔI Z (382KB)
Chương 6: THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ DỰA VÀO HÀM TRUYỀN (378KB)
Chương 7: THỰC HIỆN BỘ LỌC SỐ
Chương 8: THUẬT TOÁN FFT (DFT,FFT)

Thông tin về tài liệu:

Tài liệu do PGS-TS Lê Tiến Thường biên soạn, sử dụng học kì 2 năm học 2004-2005.

Một số tài liệu tham khảo thêm:

[Trở về trang TÀI LIỆU]

This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.