Giáo trình môn Lý thuyết điều khiển tự động

Nội dung chính của chương trình học:

Chương 1: Phần tử và hệ thống Điều khiển tự động (485KB)
Chương 2: Mô tả toán học của hệ Điều khiển liên tục (1.6MB)
Chương 3: Đặc tính động học
Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống(1.6MB)
Chương 5: Chất lượng của hệ thống Điều khiển tự động (277KB)
Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục (342KB)
Chương 7: Phân tích hệ thống điều khiển rời rạc (256KB)
Chương 8: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc (316KB)
Chương 9: Hệ thống điều khiển liên tục (313KB)
Phụ lục 1: Một số đối tượng phi tuyến
Phụ lục 2: Đề thi môn cơ sở ĐKTĐ năm học 2004-2005

Một số bài seminar của lớp KSTN

Sem1 Phương pháp QĐNS của Evans và Dickson M PPT
Sem2 Tìm hiểu về QĐNS bù M PPT
Sem3 Một cách nhìn nhận lại về độ dự trữ pha, quỹ đạo nghiệm pha, biểu đồ Bode, độ dời pha M PPT
Sem4 Thiết kế khâu động học cho hệ thống không có vòng kín, phương pháp tối ưu trong thiết kế dùng các tiêu chuẩn đánh giá chất lưọng hệ thống. M PPT
Sem5 Phương pháp thiết kế không thử sai cho khâu sớm-trễ pha M PPT
Sem6 Đáp án duy nhất và chính xác cho bài toán thiết kế khâu hiệu chỉnh sớm-trễ pha M PPT
Sem7 Giới thiệu về những cấu trúc PID mới M PPT
Sem8 Kết quả mới trong việc phân tích khâu điều khiển PID M PPT
Sem9 Thiết kế bộ điều khiển PI và PID M PPT
Sem10 Sự ổn định và thiết thực của một vài bộ PID phổ biến M PPT

Ghi chú: Phần tựa đề là đề tài cần nghiên cứu và trình bày, ‘M’ là Files Matlab đính kèm(nếu có), ‘PPT‘ là đề tài của sinh viên dưới định dạng .ppt (Power Point)

Đính kèm: Lý thuyết điều khiển tự động-chuyện thi cử (ppt)

Trở về trang TÀI LIỆU

This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.