Phụ lục 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG MATLAB

  • Phương pháp sớm pha dùng giản đồ Bode, hàm leadbode
  • Phương pháp trễ pha dùng giản đồ Bode, hàm lagbode
Các hàm trên được để dưới định dạng text(.txt)
Bạn cần load hàm Kc_error để có thể chạy được các hàm trên.
This entry was posted in Matlab. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.