Phụ lục 2: Khảo sát đặc tính động học của hệ thống dùng MATLAB

  • Vẽ đáp ứng xung, dùng lệnh: >>impulse(g)
  • Vẽ đáp ứng nấc, dùng lệnh: >>step(g)
  • Vẽ biểu đồ Bode, lệnh >>bode(g)
  • Vẽ biểu đồ Nyquist, lệnh >>nyquist(g)
  • Lệnh xem biểu diễn các mô hình LTI >>ltiview(g)
Bạn nhấp chuột phải lên các cửa sổ biễu diễn, sẽ có nhiều kết quả lí thú.
  • Tôi cũng xây dựng một hàm đáp ứng bước cho hàm truyền dưới dạng
function result=Hstep(g,end_time), kết quả sẽ là hàm Laplace ngược đáp ứng nấc đơn vị của hệ thống. Bạn phải chép hàm tf2sym(g) để có kết quả chạy đúng. Hàm này không hỗ trợ phần Delay.
This entry was posted in Matlab. Bookmark the permalink.

One Response to Phụ lục 2: Khảo sát đặc tính động học của hệ thống dùng MATLAB

  1. Pingback: Matlab và ứng dụng trong điều khiển tự động « KHVT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.