Giáo trình môn mạch điện 2

Giáo trình môn mạch điện 2: (GV: Lê Minh Cường)

Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian

Phần 1: Giới thiệu.
Phần 2: Phương pháp tích phân kinh điển.
Phần 3: Phương pháp toán tử Laplace.
Phần 4: Phương pháp biến trạng thái.
Phần 5: Hàm truyền đạt

Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số

Phần 1: Tín hiệu tuần hoàn không sin.
Phần 2: Phương pháp chuỗi Fourier.
Phần 3: Phương pháp biến đổi Fourier.
Phần 4: Biến đổi đồ thị của hàm truyền.

Chương 9:

Phần 1: Các phần tử không tuyến tính và các đặc trưng:
Phần 2: Mạch điện trở không tuyến tính nguồn DC
Phần 3: Mạch điện trở không tuyến tính nguồn AC
Phần 4: Mạch phi tuyến động và các phương pháp phi số.
Phần 5: Các phương pháp số giải mạch phi tuyến động.

Transients
Công thức biến đổi Laplace

Về lại trang tài liệu

This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

2 Responses to Giáo trình môn mạch điện 2

  1. Pingback: Trang tài liệu KHVT « KHVT

  2. đạt says:

    Ad ơi, có nhiều phần còn thiếu, ad có thể bổ sung được không, e đang rất cần ạ ^_^

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.