Giáo trình môn mạch điện 2

Giáo trình môn mạch điện 2: (GV: Lê Minh Cường)

Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian

Phần 1: Giới thiệu.
Phần 2: Phương pháp tích phân kinh điển.
Phần 3: Phương pháp toán tử Laplace.
Phần 4: Phương pháp biến trạng thái.
Phần 5: Hàm truyền đạt

Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số

Phần 1: Tín hiệu tuần hoàn không sin.
Phần 2: Phương pháp chuỗi Fourier.
Phần 3: Phương pháp biến đổi Fourier.
Phần 4: Biến đổi đồ thị của hàm truyền.

Chương 9:

Phần 1: Các phần tử không tuyến tính và các đặc trưng:
Phần 2: Mạch điện trở không tuyến tính nguồn DC
Phần 3: Mạch điện trở không tuyến tính nguồn AC
Phần 4: Mạch phi tuyến động và các phương pháp phi số.
Phần 5: Các phương pháp số giải mạch phi tuyến động.

Transients
Công thức biến đổi Laplace

Về lại trang tài liệu

Comments

comments

This entry was posted in eLib. Bookmark the permalink.

2 Responses to Giáo trình môn mạch điện 2

  1. Pingback: Trang tài liệu KHVT « KHVT

  2. đạt says:

    Ad ơi, có nhiều phần còn thiếu, ad có thể bổ sung được không, e đang rất cần ạ ^_^

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.